A Night of Ghettoblasting Mayhem with Amerigo + ART